Regulamin

Regulamin Klubu Top Fitness

1. Klientem Klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu Karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia.

2. Młodzież poniżej 16 roku życia w ćwiczeniach na terenie Klubu może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu.

3. Osoba kupująca Karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć.

4. Pracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie przez Klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju zajęć do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.

6. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:

  • poinformować o tym fakcie obsługę recepcji i instruktora,
  • przed wykupieniem Karnetu/jednorazowego wejścia na zajęcia dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych,
  • wybrać trening odpowiedni dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora

7. Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

8. Wykupiony Karnet może być wykorzystywany wyłącznie w Klubie Top Fitness w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 25

9. Karnety Open i Karnet Wejściowy wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. Nie wolno odstępować go innym osobom. Pracownik ma prawo wezwać posiadacza Karnetu do okazania dowodu tożsamości.  

10. Karnet Open jest ważny 30 dni od daty zakupu i musi być wykorzystany w tym terminie. Wyjątek stanowią Karnety Open 3 miesiące i Karnety Open 6 miesięcy.

11. Klienci Klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w Klubie lub na stronie internetowej www.top-fitness.com.pl lub na funpage Klubu fb/topfitnesscieszyn i dostosowanie się do nich.

12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 3 osoby.

13. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu (w tym szatni) – Klub Top Fitness nie odpowiada.

14. Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających oraz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

15. Zakup Karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

16. W stosunku do osób nie stosujących się do regulaminu Klub zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Karnetów lub jednorazowego Wejścia.

Regulamin korzystania z sauny w Klubie Top Fitness

1. Wejście do sauny wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przy korzystaniu z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Klubu.

3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

4. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

5. Cena sauny za jedno wejście obejmuje do 60 minut jej korzystania. Każda kolejna rozpoczęta godzina wiąże się z dopłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Klient po upływie 60 min korzystania z sauny zobowiązany jest opuścić pomieszczenie do 15minut, lub zgłosić chęć przedłużenia usługi.

7. Chęć korzystania z sauny należy zgłosić w recepcji Klubu. 

8. Istnieje możliwość rezerwacji sauny na wyłączność w cenie 100 zł (do 7 osób) na 1,5h korzystania.

9. W saunie może przebywać jednorazowo nie więcej niż 7 osób.

10. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z sauny i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

11. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku użytkowanego pomieszczenia.

12. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

13.W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

14. Do sauny zabrania się wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów poza ręcznikiem.

15. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom :

  • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  • osobom z chorobami krążenia,
  • osobom chorym na cukrzycę,
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym,
  • kobietom w czasie menstruacji.

16. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

17. Klub nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi, oraz za pozostawione rzeczy w saunie.

18. W przypadku awarii sauny z przyczyn nie zależnych od Klubu, klient otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykonaną usługę.